Købsaftalen og skødet - hvad er forskellen?

Købsaftalen

Købsaftalen er bolighandlens vigtigste dokument – det er selve aftalen mellem køber og sælger (aftalegrundlaget). Dokumentet opsummerer dermed hvem der handler, hvad der handles og de vilkår, som parterne har aftalt sig frem til om pris, overtagelsesdato, medfølgende inventar og så videre.

Skødet

Skødet er betegnelsen for det dokument, man sender til tinglysning for at køber kan få registreret (tinglyst) sin ejendomsret til den købte ejendom. Skødet skal opfylde de særlige krav, som stilles i Tinglysningsloven og den tilhørende Tinglysnings-bekendtgørelse. Skødet er derfor typisk blot en kort version af købsaftalen indeholdende de væsentligste oplysninger fra denne (bl.a. parterne, ejendommen, overtagelsesdagen, købesummen og købesummens finansiering).

I praksis er et skøde i dag et rent elektronisk dokument, idet tinglysningen er blevet digitaliseret. Det underskrives således typisk af sælger og køber med NemID.

Man skelner mellem betinget og endeligt skøde.

Betinget skøde

Et skøde er betinget, når der i skødet er fastsat betingelser for handlens gennemførelse fra sælgers eller købers side - f.eks. at handlen fra sælgers side er betinget af købesummens betaling. Når et betinget skøde tinglyses, fastsætter tinglysnings-dommeren en frist, inden hvis udløb der skal være tinglyst endeligt skøde.

Endeligt skøde

Når betingelsen / betingelserne er opfyldt skal skødet have påtegning om, at sælger nu meddeler køber endeligt skøde eller at køber nu tager endeligt skøde. Denne påtegning skal underskrives af begge parter, hvorefter skødet - som nu er endeligt - påny skal fremsendes til tinglysning. Først når det endelige skøde kommer retur fra tinglysningskontoret og er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, kan købesummen frigives til sælger.

Tinglysning af købsaftalen

Der udfærdiges næsten altid skøde til brug for tinglysning af købers ejendomsret, men der er principielt ikke noget i vejen for i stedet at tinglyse selve købsaftalen - blot skal købsaftalen i så fald også opfylde de særlige tinglysningsmæssige krav. Da købsaftalen i reglen indeholder betingelser fra en eller begge parters side, vil den  - i disse tilfælde - blive behandlet af tinglysningsdommeren som et betinget skøde.

Mere om Købsaftalen...