Oversigt over boligens dokumenter

Nedenfor er en oversigt over de dokumenter, du skal samle for at have alle nødvendige oplysninger hjemme. Listen ser umiddelbart lang ud, men de fleste papirer har du måske allerede liggende.

Tip

Køb et ringbind med faneblade og sæt dokumenterne ind, efterhånden som du får fat i dem - så får du hurtigt et overblik. Den færdige mappe kan du tage en kopi af og udlevere til køber.


Oversigt over dokumenter, du skal fremskaffe

 • Offentlig ejendomsvurdering
 • BBR-ejermeddelelse
 • Ejendomsskattebillet og kvitteringer for betaling af det løbende års rater
 • Kommunalt ejendomsoplysningsskema
 • Tingbogsattest
 • Aktudskrifter vedrørende servitutter og andre byrder på ejendommen
 • Matrikelkort
 • Kopier af tinglyste pantebreve, af seneste terminsopkrævninger og af kvitteringer for betaling af disse
 • Aktuel opgørelse af gæld, der er sikret ved skadesløsbrev eller ejerpantebrev - typisk en kontoudskrift fra långiver
 • Dit tinglyste skøde
 • Forsikringspolice(r) og seneste præmieopkrævning(er) og kvittering(er) for betaling af disse
 • Bygningsattester og ibrugtagningstilladelser
 • Eventuelle byggetilladelser vedrørende uafsluttede byggesager
 • Tegninger og beskrivelser
 • Vedtægter for grundejerforening, dennes seneste årsregnskab og referater fra de seneste generalforsamlinger
 • Seneste årsopgørelser vedrørende forbrug af vand, varme, el, gas

Særligt vedrørende ejerlejligheder:

 • Ejerforeningens tinglyste vedtægter og tinglyste tillæg dertil
 • Ejerforeningens seneste årsregnskab
 • Generalforsamlingsreferater, gerne nogle år tilbage i tiden
 • Ejerlejlighedens fordelingstal
 • Ejerlejlighedens bidrag til ejerforeningen:
  • à conto bidrag til fællesudgifter
  • à conto bidrag til lejlighedens forbrug af varme og varmt vand
  • eventuelle à conto bidrag til lejlighedens forbrug af koldt vand
  • eventuelle bidrag til grundfond
 • Oplysningsskema fra ejerforeningens administrator
 • Sikkerhedsstillelse over for ejerforeningen